"Pentru a deveni un om capabil și de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica." Henry Ward Beecher 

Practica a fost introdusă în procesul de învăţământ ca o componentă importantă a învăţării. În legea educaţiei nr. 258/2007 practica este: „activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia, în cadrul programului de instruire.” (http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_practica_elevi_studenti.php)

Practica profesională reprezintă o componentă curriculară importantă pentru obţinerea creditelor necesare promovării examenului de licenţă sau a disertaţiei.
Practica profesională conduce la formarea următoarelor competenţe:

  • Aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţei;
  • Explicarea si interpretarea unor idei, proiecte si procese şi a unor manifestări ale dinamicii vieţii profesionale;
  • Examinarea critică, evaluativă a unor idei, proiecte si activităţi profesionale;
  • Proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor profesionale;
  • Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de profesia respectivă;
  • Realizarea unor conexiuni intre achiziţiile dobândite prin studiul academic al respectivei discipline şi alte domenii ale cunoaşterii si practicii.

Practica profesională conduce la formarea următoarelor valori şi atitudini:

  • Cultivarea unui mediu profesional centrat pe valori si respect reciproc;
  • Promovarea unui sistem de valori culturale, morale si civice, în concordanţă cu idealul profesional;
  • Valorificarea optimă si creativă a propriului potenţial in activităţile practice susţinute
  • Implicarea in dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor organizaţionale;

 
În cadrul Universităţii din Oradea cu sprijinul fondurilor europene se organizează în mai multe facultăţi activităţi de practică centrate pe nevoile studentului. Un exemplu în acest sens este proiectul PRACTeam din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Un proiect apreciat deopotrivă atât de studenţii noştri cât şi de studenţii din cadrul facultăţilor partenere: Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (Universitatea de Vest din Timişoara) şi Facultatea de Ştiinţe şi Administraţie Publică (Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava) Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi http://www.practeam.ro/.

×

TOP